هاست لینوکس پربازدید

هاست 1 گیگ سالیانه

تعداد ایمیل نامحدود
دامنه های میزبانی نا محدود
پارک دامنه نامحدود
دیتابیس نامحدود

  • 500 گیگ ترافیک ماهانه
هاست 2 گیگ سالیانه

تعداد ایمیل نامحدود
دامنه های میزبانی نا محدود
پارک دامنه نامحدود
دیتابیس نامحدود

  • 600 گیگ ترافیک ماهانه
هاست 3 گیگ سالیانه

تعداد ایمیل نامحدود
دامنه های میزبانی نا محدود
پارک دامنه نامحدود
دیتابیس نامحدود

  • 700 گیگ ترافیک ماهانه
هاست 4 گیگ سالیانه

تعداد ایمیل نامحدود
دامنه های میزبانی نا محدود
پارک دامنه نامحدود
دیتابیس نامحدود

  • 800 گیگ ترافیک ماهانه
هاست 5 گیگ سالیانه

تعداد ایمیل نامحدود
دامنه های میزبانی نا محدود
پارک دامنه نامحدود
دیتابیس نامحدود

  • 900 گیگ ترافیک ماهانه
هاست 10 گیگ سالیانه

تعداد ایمیل نامحدود
دامنه های میزبانی نا محدود
پارک دامنه نامحدود
دیتابیس نامحدود

  • 1000 گیگ ترافیک ماهانه
هاست 15 گیگ سالیانه

تعداد ایمیل نامحدود
دامنه های میزبانی نا محدود
پارک دامنه نامحدود
دیتابیس نامحدود

  • 1500 گیگ ترافیک ماهانه
هاست 20 گیگ سالیانه

تعداد ایمیل نامحدود
دامنه های میزبانی نا محدود
پارک دامنه نامحدود
دیتابیس نامحدود

  • 2000 گیگ ترافیک ماهانه