هاست لینوکس شخصی

هاست 500 مگابایت سالیانه

تعداد ایمیل نامحدود
دامنه های میزبانی نا محدود
پارک دامنه نامحدود
دیتابیس نامحدود

  • 20 گیگ ترافیک ماهانه
هاست 1 گیگ سالیانه

تعداد ایمیل نامحدود
دامنه های میزبانی نا محدود
پارک دامنه نامحدود
دیتابیس نامحدود

  • 50 گیگ ترافیک ماهانه
هاست 2 گیگ سالیانه

تعداد ایمیل نامحدود
دامنه های میزبانی نا محدود
پارک دامنه نامحدود
دیتابیس نامحدود

  • 100 گیگ ترافیک ماهانه
هاست 3 گیگ سالیانه

تعداد ایمیل نامحدود
دامنه های میزبانی نا محدود
پارک دامنه نامحدود
دیتابیس نامحدود

  • 150 گیگ ترافیک ماهانه
هاست 4 گیگ سالیانه

تعداد ایمیل نامحدود
دامنه های میزبانی نا محدود
پارک دامنه نامحدود
دیتابیس نامحدود

  • 200 گیگ ترافیک ماهانه
هاست 5 گیگ سالیانه

تعداد ایمیل نامحدود
دامنه های میزبانی نا محدود
پارک دامنه نامحدود
دیتابیس نامحدود

  • 250 گیگ ترافیک ماهانه
هاست 10 گیگ سالیانه

تعداد ایمیل نامحدود
دامنه های میزبانی نا محدود
پارک دامنه نامحدود
دیتابیس نامحدود

  • 300 گیگ ترافیک ماهانه
هاست 15 گیگ سالیانه

تعداد ایمیل نامحدود
دامنه های میزبانی نا محدود
پارک دامنه نامحدود
دیتابیس نامحدود

  • 350 گیگ ترافیک ماهانه
هاست 20 گیگ سالیانه

تعداد ایمیل نامحدود
دامنه های میزبانی نا محدود
پارک دامنه نامحدود
دیتابیس نامحدود

  • 400 گیگ ترافیک ماهیانه